Disclaimer

ALGEMEEN

Deze website, de ontwerpen daarvan, de teksten en het beeldmateriaal is eigendom van Sapje B.V. of van de wettige eigena(a)r(en)  van wie een licentie is  verkregen. Het is niet toegestaan om deze site of gedeelten daarvan openbaar te maken of te kopiëren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sapje .
Sapje behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen op de website met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Het is mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd niet geheel volledig is. De prijzen op deze website zijn in Euro’s inclusief BTW en onder voorbehoud van fouten en prijswijzigingen.

Sapje is niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Links in deze site die leiden naar websites buiten het domein van Sapje , welke geen eigendom zijn van Sapje , zijn  ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Sapje . Sapje kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren van gelinkte websites, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.

MEDISCHE DISCLAIMER

In een aantal gevallen kan de informatie ‘(zelfzorg)adviezen’ bevatten. Deze ‘adviezen’ betreffen in geen geval direct medisch advies en hebben in geen enkel geval specifieke betrekking op de individuele medische situatie van de bezoeker of iemand waarvoor deze informatie op deze website zoekt.

De zelfzorgadviezen moeten gezien worden als algemene richtlijnen die gelden bij niet-ernstige, veelvoorkomende en alledaagse klachten. Omdat ook bij deze minder ernstige klachten complicaties kunnen vóórkomen, is het van belang dat bezoekers bij twijfel en bij aanhoudende of toenemende klachten medisch professionele hulp inroepen.

Ook waar het informatie betreft m.b.t. het gebruik van (zelfzorg) supplementen, betreft het in geen van de gevallen een medisch advies of informatie die specifiek betrekking heeft op de individuele medische situatie van de bezoeker of iemand waarvoor zij/hij informatie op deze website zoekt.

Het gebruik of (doen) toepassen van informatie op Sapje .nl door bezoekers is volledig voor de verantwoordelijkheid en het risico van de gebruiker. Sapje en diens informatieleveranciers sluiten elke aansprakelijkheid uit voor eventuele schade, directe en indirecte, uit welken hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van of (doen) toepassen van informatie, producten of diensten die worden aangeboden via Sap.je, andere websites of bronnen waarnaar binnen/vanuit Sap.je wordt verwezen.